ProjectUpdatesProjectUpdates logo Projectstatus-rapport     
in No Time!     
     Projectstatus-rapport
     in No Time!
           Projectstatus-rapport in No Time!

VoorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN van projectupdates.infoPrivacyverklaring:
! Met het accepteren van de algemene voorwaarden accepteert de gebruiker ook onzeprivacyverklaring.


Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Leverancier: Projectupdates.info is de leverancier van de diensten.
Gebruiker: De wederpartij van leverancier.
Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen leverancier en een gebruiker waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Leverancier en gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of online opgenomen aanbod is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan na het online accepteren van deze voorwaarden.
4.2 Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die gebruiker redelijkerwijs van leverancier mag verwachten. Leverancier kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.
4.3 Leverancier bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) of systemen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door gebruiker kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.
4.5 De gebruiker draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan leverancier ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van leverancier zijn, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.
4.6 Gebruiker staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor leverancier kenbaar behoorde te zijn.
4.7 Gebruiker is gehouden leverancier onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.
4.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.9 Indien door leverancier of door leverancier ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van gebruiker of een door gebruiker aangewezen locatie, draagt gebruiker kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal de gebruiker zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft gebruiker geen recht op schadevergoeding.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal leverancier de gebruiker hierover tevoren inlichten. Leverancier is gerechtigd aan gebruiker meerkosten in rekening te brengen.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal leverancier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1 De overeenkomst tussen leverancier en een gebruiker wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de gebruiker leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
6.3 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door gebruiker niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij leverancier de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 7: Opzegging
7.1 Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
7.2 Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door gebruiker, heeft leverancier recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan leverancier zijn toe te rekenen. Voorts is gebruiker alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
7.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door leverancier, zal leverancier in overleg met gebruiker zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker toerekenbaar zijn.
7.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor leverancier extra kosten met zich meebrengt, is gebruiker verplicht deze aan leverancier te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8 en 9 van deze algemene voorwaarden.
7.5 Wanneer een online betaalde service welke aangegaan is voor een bepaalde tijd wordt opgezegd door de gebruiker zal er alleen restitutie van de overgebleven periode plaats vinden wanneer de laatste aangegane volledige periode langer is dan 6 maanden en de aanvraag tot restitutie door de gebruiker schriftelijk is ingediend direct na het opzeggen. De vergoeding zal maximaal 25% van de overgebleven periode bedragen voor iedere hele maand van de deze periode.

Artikel 8: Honorarium
8.1 Partijen kunnen naast de overeengekomen online opdrachten ook eventueel bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van leverancier, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
8.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
8.5 Indien leverancier met de gebruiker een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
8.6 Voorts is leverancier gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
8.7 Daarnaast mag leverancier het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan leverancier, dat in redelijkheid niet van leverancier mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Leverancier zal de gebruiker in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Leverancier zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 9: Betaling
9.1 Betaling voor de online diensten dient vooraf en automatisch online te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening door storting of overmaking op de door leverancier aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2 Indien gebruiker in gebreke blijft met de betaling binnen een termijn van 14 dagen dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de gebruiker zijn de vorderingen van leverancier op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
9.4 Leverancier heeft het recht de door gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de gebruiker een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door leverancier geleverde diensten en zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van leverancier.
10.2 De gebruiker is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is gebruiker verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.4 De gebruiker verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
10.5 Door leverancier geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.6 Voor het geval dat leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de gebruiker reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11: Incassokosten
11.1 Alle in redelijkheid door leverancier in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de gebruiker van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de gebruiker.
11.2 Gebruiker is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12: Onderzoek, reclames
12.1 Klachten over de geleverde diensten of verrichte werkzaamheden dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan leverancier. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van gebruiker niet op, behoudens voor zover de leverancier aan gebruiker schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal leverancier de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan leverancier een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal leverancier in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13: Vervaltermijn
13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is gebruiker gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat leverancier de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks - tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 12.1 is gebeurd - onverwijld schriftelijk aan leverancier kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één maand na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één maand, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding
14.1 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de gebruiker slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
14.2 Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Onder deze omstandigheden vallen tevens het misbruiken van de online service door gebruiker voor illegale praktijken, misbruik van beeldmerkrecht, incorrect privacy-beheer, discriminatie en/of kwetsend woordgebruik.
14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.4 Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
15.1 Indien leverancier aan gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is gebruiker gehouden het geleverde op eerste verzoek van leverancier binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
15.2 Indien gebruiker in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is gebruiker verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan leverancier te vergoeden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1 Indien leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
16.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade van de gebruiker, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de online service of opdracht, is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de vergoeding van de online service of van het honorarium, dat door leverancier aan de gebruiker in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden of leveren van online diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen de vergoeding of het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin die diensten zijn geleverd of werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door leverancier aan de gebruiker verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van Euro 100,= voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet van leverancier. Onder leverancier zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
16.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de gebruiker niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4.4 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door gebruiker verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.6 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van leverancier.
16.4 16.4 Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door gebruiker bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van leverancier.
16.5 16.5 Leverancier is overigens steeds bevoegd de schade van de gebruiker zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe gebruiker alle medewerking zal verlenen.
16.6 16.6 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet van leverancier.

Artikel 17: Vrijwaringen
17.1 De gebruiker vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker verstrekte diensten, materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
17.2 Indien gebruiker aan leverancier afbeeldingen, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
17.3 Gebruiker vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door leverancier uitgevoerde opdracht, indien en voor zover leverancier daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 16 niet jegens de gebruiker aansprakelijk is.

Artikel 18: Risico-overgang
18.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op gebruiker over op het moment waarop deze aan gebruiker juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van gebruiker of van een door gebruiker aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19: Overmacht
19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.
19.3 Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen.
19.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
19.5 Voor zoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Gebruiker is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20: Geheimhouding
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, leverancier gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en leverancier zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is leverancier niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten
21.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die leverancier toekomen op grond van de Auteurswet.
21.2 Alle door leverancier verstrekte stukken, zoals afbeeldingen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
21.3 Indien de leverancier niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
21.4 Leverancier behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 - Het beheer van de website
22.1 Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
Artikel 23: Niet-overname personeel
23.1 De gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met leverancier, medewerkers van leverancier of van ondernemingen waarop leverancier ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24: Geschillen
24.1 De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
24.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25: Toepasselijk recht
25.1 Alle rechtsverhoudingen tussen leverancier en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26: Vindplaats van de voorwaarden
26.1 Deze voorwaarden zijn online beschikbaar opprojectupdates.info/conditions
26.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
Artikel 27: Identiteit van de leverancier
27.1 Projectupdates.info is eigendom van en wordt vertegenwoordigd door:

Cateet Design
Nieuwlandsedijk 56
4926AS, Lage Zwaluwe
Nederland

E-mailadres: info at projectupdates.info
KvK-nummer: 18067995
BTW-identificatienummer: NL.001621791.B29


= = = = =