ProjectUpdatesProjectUpdates logo Projectstatus-rapport     
in No Time!     
     Projectstatus-rapport
     in No Time!
           Projectstatus-rapport in No Time!

PrivacyPRIVACYVERKLARING van projectupdates.infoProjectupdates.info respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Met het accepteren van cookies of het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u deze privacyverklaring.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Locatie:projectupdates.info/privacy

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Website (hierna ook "De website"): projectupdates.info

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder"):
Cateet Design
Nieuwlandsedijk 56
4926AS, Lage Zwaluwe
Nederland

KvK-nummer: 18067995

Artikel 2 - Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult de website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door projectupdates.info en eventuele externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, e-mail, afbeelding, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Gezien de aard van de dienstverlening op de website - het delen van projectinformatie zoals personen, status en bedrijven - zullen deze gegevens gedeeld worden wanneer de betrokken gebruiker aan andere project- of bedrijfsbetrokkene(n) projectgegevens heeft verstuurd of deze toestemming heeft gegeven om projectgegevens in te kunnen zien.

ProjectUpdates maakt voor betalingen gebruik van een beveiligde verbinding via Mollie betaaldiensten, inclusief de daarbij behorende uitwisseling van gegevens.

Artikel 4 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de vermelde informatie in artikel 9.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 5 - Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 6 - Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het adres zoals vermeld in artikel 9.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 - Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Zonder cookies werkt de site niet goed. Uw acceptatie van cookies is gedurende een periode van 12 maanden geldig.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op de website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van de website. We kunnen niet zien wie de website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  • Advertentie-cookies (weergegeven advertenties via Awin affiliate programma).
Wanneer u de website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd (bijv. van Google Analytics).

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Artikel 9 - Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
info at projectupdates.info


= = = = =